Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 15 o powierzchni 16,32 m2, zlokalizowanego w budynku mieszczącym siedemnaście pomieszczeń garażowych w zabudowie szeregowej przy ul. Nowej 6A w Gniewinie, z przynależnym udziałem 64/10.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 64/10.000 części działki nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino obszaru 8000 m2.


Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 37 ust. 1, 38 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż garażu nr 15 o powierzchni 16,32 m2, zlokalizowanego w budynku mieszczącym siedemnaście pomieszczeń garażowych w zabudowie szeregowej przy ul. Nowej 6A w Gniewinie, z przynależnym udziałem 64/10.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 64/10.000 części działki nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino obszaru 8000 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00031158/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Wejherowskiego AB3-VII-7359/1/06 z dnia 01-02-2006 r. - pomieszczenie garażowe stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny i może stanowić odrębną własność w proponowanym układzie.

  • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 14.700,00 (zwolnione z podatku od towarów i usług VAT).

  • Minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20.

Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Gniewino, nie jest obciążona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr VIII/69/2019 z dnia 26-06-2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 3678 - działka nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino, gm. Gniewino, oznaczona na rysunku planu symbolem 62.MW,MN,U - znajduje się na obszarze określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

Wadium na udział w przetargu wynosi 2.500,00 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/ Gniewino w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. (decyduje data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy), z dopiskiem „przetarg garaż Gniewino”.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra - zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, na wskazane pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi w całości nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania tej osoby.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20 (w dniach przyjęć interesantów, tj. poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 730-1500, telefonicznie pod nr 586706628, e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl. Oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie ul. Pomorska 8, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewino www.gniewino.pl, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 29-10-2021 09:41:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 29-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 29-10-2021 09:41:15