Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gniewino w gminie Gniewino, stanowiących własność Gminy Gniewino: - działka nr 330/13 obszaru 1.107 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino przy ul. Słonecznej.


O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gniewino w gminie Gniewino, stanowiących własność Gminy Gniewino:

  1. działka nr 330/13 obszaru 1.107 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino przy ul. Słonecznej, objęta księgą wieczystą GD1W/00049710/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie

  • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi - 54.100,00 zł netto

  • Minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Wadium na udział w przetargu wynosi 10.500,00 zł.

  • Przetarg odbedzie się dnia 4 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20/5

  1. działka nr 330/14 obszaru 1.198 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino przy ul. Słonecznej, objęta księgą wieczystą GD1W/00049710/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie

  • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi - 58.500,00 zł netto

  • Minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Wadium na udział w przetargu wynosi 11.500,00 zł.

  • Przetarg odbedzie się dnia 4 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20/5

Do ustalonych w wyniku przetargu cen działek zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.

W/w działki są niezabudowane, porośnięte trawą, chwastami, krzewami, częściowo zadrzewione, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Słonecznej w Gniewinie. Przez teren działek przebiega przewód gazowy. W ewidencji gruntów są oznaczone jako grunty orne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr VIII/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. pod poz. 3678 - działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 20.MN.

W dziale III księgi wieczystej GD1W/00049710/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa przejazdu i przechodu - na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Nadmorskiego.

Dział IV księgi wieczystej GD1W/00049710/2 - jest wolny od wpisów.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy Gniewino w dniu 16 września 2021 r. przeprowadził pierwszy przetarg na zbycie, który został zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.

Wpłaty wadium na udział w przetargu na każdą nieruchomość należy dokonać w pieniądzu, przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 listopada 2021 r. z dopiskiem „przetarg działka Gniewino”. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy do wskazanego dnia.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat sądowych ponosi w całości Nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Sprzedającemu nie jest znane położenie znaków granicznych nieruchomości. W przypadku zatarcia znaków granicznych nieruchomości na gruncie ich wznowienie/odszukanie obciąża Nabywcę.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek - tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl.

Ogłoszenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, oficjalnej stronie internetowej Gminy Gniewino www.gniewino.pl a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 01-10-2021 13:12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 01-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 01-10-2021 13:12:38