Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chynowie w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino: - lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 60,40 m2 znajdujący się w budynku nr 3A w miejscowości Chynowie. Do lokalu przynależy udział 52/100 części w nieruchomości wspólnej oraz udział 52/100 części działki nr 42/4 w obrębie Chynowie obszaru 350 m2


O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chynowie w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino:

  • lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 60,40 m2 znajdujący się w budynku nr 3A w miejscowości Chynowie, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr GD1W/00047533/3.

Do lokalu przynależy udział 52/100 części w nieruchomości wspólnej oraz udział 52/100 części działki nr 42/4 w obrębie Chynowie obszaru 350 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00047532/6.

  • cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi - 45.000,00 zł brutto (zwolnione od podatku od towarów i usług VAT)

  • minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg odbedzie się dnia 4 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20.

Przedmiotowy lokal znajduje się na piętrze dwu-kondygnacyjnego budynku w zabudowie bliźniaczej, składa się z dwóch przejściowych pokoi, kuchni i przedpokoju z klatką schodową. W lokalu brak łazienki i instalacji kanalizacyjnej. Wejście z parteru, poprzez klatkę schodową. Standard lokalu - niski, wymaga kapitalnego remontu.

Budynek o nr 3A wybudowany został przed 1945 r., nie został ocieplony i otynkowany.

Działy III i IV ksiąg wieczystych GD1W/00047533/3 i GD1W/00047532/6 - są wolne od wpisów.

Działka nr 42/4 w obrębie Chynowie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r., poz. 3409 - znajduje się na obszarze określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2/04 MN.

Wadium na udział w przetargu wynosi 9.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać w pieniądzu, przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01-11-2021 r. z dopiskiem „przetarg mieszkanie Chynowie”. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy do wskazanego dnia.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat sądowych ponosi w całości Nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek - tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl. Oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ogłoszenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, oficjalnej stronie internetowej Gminy Gniewino www.gniewino.pl a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 01-10-2021 13:11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 01-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 01-10-2021 13:11:33