Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wójt Gminy Gniewino ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Tadzino w gminie Gniewino: - działka geodezyjna nr 125/102 obszaru 559 m2.

 

 

 

O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

 

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Tadzino w gminie Gniewino:

  • działka geodezyjna nr 125/102 obszaru 559 m2, objęta księgą wieczystą nr GD1W/00045301/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

  • cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi - 16.500,00 zł netto

  • minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Przetarg odbedzie się dnia 4 listopada 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20/4

 

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Działka nr 125/102 w obrębie Tadzino położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewino - znajduje się w obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i chwastami, w ewidencji gruntów oznaczona jako grunty orne RIVb. W granicy działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej. Działy III i IV księgi wieczystej GD1W/00045301/4 - są wolne od wpisów.

Wadium na udział w przetargu wynosi 3.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01-11-2021 r. z dopiskiem „przetarg działka Lisewo”. Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy do wskazanego dnia.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat sądowych ponosi w całości Nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Sprzedawcy nie jest znane położenie znaków granicznych nieruchomości na gruncie, w przypadku ich zatarcia - odszukanie lub wznowienie tych znaków obciąża Nabywcę.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek - tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej Gminy Gniewino www.gniewino.pl a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwisy internetowe wpisane do rejestru dzienników i czasopism: www.otoprzetargi.pl, www. przetargi-gctrader.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 07-09-2021 11:10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 07-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 13-10-2021 10:59:35