Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewino: ? Działka geodezyjna nr 369/31 obszaru 1.682 m2


O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewino:

  • Działka geodezyjna nr 369/31 obszaru 1.682 m2 objęta księgą wieczystą GD1W/00096926/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/5 części działki nr 369/36 obszaru 1.412 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00092578/0 - stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza działki wraz z udziałem w drodze wewnętrznej wynosi - 81.500,00 zł netto

Cena działki stanowić będzie 93,50 % wylicytowanej kwoty, cena udziału w drodze wewnętrznej stanowić będzie 6,50 % wylicytowanej kwoty.

Minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny nieruchomości, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbedzie się dnia 16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20/5

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr VIII/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. pod poz. 3678 -

  • działka nr 369/31 w Gniewinie, oznaczona na rysunku planu symbolem 58.MW,MN,U - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami;

  • działka nr 369/36 w Gniewinie, oznaczona na rysunku planu symbolem 115.KDW - stanowi drogę wewnętrzną.

Działka o nr 369/31 jest niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew, trawą i chwastami, na działce 369/36 znajduje się gruntowa droga dojazdowa.

W dziale III księgi wieczystej GD1W/00096926/3 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

  • służebność przesyłu przez działki: nr 369/28 obszaru 0.1204 ha, nr 369/29 obszaru 0.1411 ha, nr 369/30 obszaru 0.2149 ha i nr 369/31 obszaru 0.1682 ha, polegająca na prawie przebiegu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorami kanalizacji deszczowej zaznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu rep. A 4991/2011 notariusza Anny Kelpin z dnia 05.05.2011 r. oraz na możliwości nieograniczonego prawa korzystania z sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorami kanalizacji deszczowej, jej eksploatacji i swobodnym do niej dostępie w celu usunięcia awarii, wymiany i naprawy sieci kanalizacji deszczowej, wykonania prac konserwatorskich sieci i urządzeń, wykonania remontu z prawem modernizacji na rzecz spółki pod firmą: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kostkowie.

  • na czas nieokreślony odpłatna służebność, polegająca na prawie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy dn 200 mm i długości 258,55 m oraz nieograniczonym prawie do korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, jej eksploatacji i swobodnym do niej dostępie w celu usunięcia awarii, wymiany i naprawy, wykonania prac konserwatorskich sieci i urządzeń, wykonywania remontu z prawem modernizacji. Przedmiot wykonywania: działka nr 369/29 obszaru 1.411 m2 działka nr 369/30 obszaru 2.149 m2 - na rzecz: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kostkowo, 0000250436, 220160414.

Dział IV księgi wieczystej GD1W/00096926/3 - jest wolny od wpisów.

W dziale III księgi wieczystej GD1W/00092578/0 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie prawa własności nieruchomości wpisanego na rzecz Sebastiana Niedbała w udziale 1/5, które obecnie przysługuje: Beacie Wysockiej-Niedbała, Igorowi Niedbała i Kacprowi Niedbała.

Dział IV księgi wieczystej GD1W/00092578/0 - jest wolny od wpisów.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy Gniewino w dniu 27 maja 2021 r.przeprowadził pierwszy przetarg na zbycie, który został zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.

Wadium na udział w przetargu wynosi 15.000,00 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13-09-2021 r. (decyduje data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy), z dopiskiem „przetarg działka Gniewino” .

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra - zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich piemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi w całości nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

W przypadku zatarcia znaków granicznych nieruchomości na gruncie ich wznowienie obciąża Nabywcę.

Przystąpienie do przetargu oznacza zaznajomienie się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek - tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 22-07-2021 13:56:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 22-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 22-07-2021 13:56:43