Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wójt Gminy Gniewino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewino: - Działka geodezyjna nr 369/31 obszaru 1.682 m2 wraz z udziałem 1/5 części działki nr 369/36 obszaru 1.412 m2


O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t G m i n y G n i e w i n o

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewino:

  • Działka geodezyjna nr 369/31 obszaru 1.682 m2 objęta księgą wieczystą GD1W/00096926/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/5 części działki nr 369/36 obszaru 1.412 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00092578/0 - stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza działki wraz z udziałem w drodze wewnętrznej wynosi - 81.500,00 zł netto

Cena działki stanowić będzie 93,50 % wylicytowanej kwoty, cena udziału w drodze wewnętrznej stanowić będzie 6,50 % wylicytowanej kwoty.

Minimalne postąpienie - ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny nieruchomości, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbedzie się dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr VIII/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. pod poz. 3678 -

  • działka nr 369/31 w Gniewinie, oznaczona na rysunku planu symbolem 58.MW,MN,U - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami;

  • działka nr 369/36 w Gniewinie, oznaczona na rysunku planu symbolem 115.KDW - stanowi drogę wewnętrzną.

Działka o nr 369/31 jest niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew, trawą i chwastami, na działce 369/36 znajduje się gruntowa droga dojazdowa.

W dziale III księgi wieczystej GD1W/00096926/3 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

  • służebność przesyłu przez działki: nr 369/28 obszaru 0.1204 ha, nr 369/29 obszaru 0.1411 ha, nr 369/30 obszaru 0.2149 ha i nr 369/31 obszaru 0.1682 ha, polegająca na prawie przebiegu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorami kanalizacji deszczowej zaznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu rep. A 4991/2011 notariusza Anny Kelpin z dnia 05.05.2011 r. oraz na możliwości nieograniczonego prawa korzystania z sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorami kanalizacji deszczowej, jej eksploatacji i swobodnym do niej dostępie w celu usunięcia awarii, wymiany i naprawy sieci kanalizacji deszczowej, wykonania prac konserwatorskich sieci i urządzeń, wykonania remontu z prawem modernizacji na rzecz spółki pod firmą: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kostkowie.

  • na czas nieokreślony odpłatna służebność, polegająca na prawie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy dn 200 mm i długości 258,55 m oraz nieograniczonym prawie do korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, jej eksploatacji i swobodnym do niej dostępie w celu usunięcia awarii, wymiany i naprawy, wykonania prac konserwatorskich sieci i urządzeń, wykonywania remontu z prawem modernizacji. Przedmiot wykonywania: działka nr 369/29 obszaru 1.411 m2 działka nr 369/30 obszaru 2.149 m2 - na rzecz: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kostkowo, 0000250436, 220160414.

Dział IV księgi wieczystej GD1W/00096926/3 - jest wolny od wpisów.

W dziale III księgi wieczystej GD1W/00092578/0 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie prawa własności nieruchomości wpisanego na rzecz Sebastiana Niedbała w udziale 1/5, które obecnie przysługuje: Beacie Wysockiej-Niedbała, Igorowi Niedbała i Kacprowi Niedbała.

Dział IV księgi wieczystej GD1W/00092578/0 - jest wolny od wpisów.

Wadium na udział w przetargu wynosi 15.000,00 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24-05-2021 r. (decyduje data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy), z dopiskiem „przetarg działka Gniewino” .

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra - zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich piemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi w całości nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Przystąpienie do przetargu oznacza zaznajomienie się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

W przypadku zatarcia znaków granicznych nieruchomości na gruncie ich wznowienie obciąża Nabywcę.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek - tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 21-04-2021 12:22:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 21-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 21-04-2021 12:22:39