Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

INFORMACJA

 

dla kandydatów na ławników sądowych w Wejherowie

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych oraz rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 133) najpóźniej w miesiącu październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gmin powinny dokonać wyboru nowych ławników. 

Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników powoływany jest zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zgodnie z art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.133) Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wystąpił do Rady Gminy Gniewino o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016- 2019 w następującej ilości:

 

- do Sądu Rejonowego w Wejherowie : 1

 

 

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z 2011r., Nr 121, poz. 693).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Gniewino

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu - Dz.U. z 2015r., poz. 212).

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne w Urzędzie Gminy Gminy Gniewino pok. nr 12, na stronie internetowej www.gniewino.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 586706670

UWAGA

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy Gniewino po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 133), pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki do pobrania

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Lista osob posiadajacych czynne prawo.pdf (PDF, 51.83Kb) 2015-06-09 13:33:51 823 razy
2 Oswiadczenie kandydata na lawnika.pdf (PDF, 108.78Kb) 2015-06-09 13:33:51 840 razy
3 Oswiadczenie kandydata na sawnika dot. wladzy rodzicielskiej.pdf (PDF, 107.47Kb) 2015-06-09 13:33:51 862 razy
4 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf (PDF, 35.62Kb) 2015-06-09 13:33:51 891 razy
5 Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym.pdf (PDF, 117.11Kb) 2015-06-09 13:33:51 902 razy
6 karta zgloszenia kandydata na lawnika.pdf (PDF, 177.93Kb) 2015-06-09 13:33:51 880 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 09-06-2015 13:30:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Dziewięcin 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Dziewięcin 24-01-2024 08:35:52