Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa DN90, PE z miejscowości Słuszewo do miejscowości Chynowie na terenie działek nr 126, 128, 130, 135, 107, 137, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-20 15:24:21 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Katarzyna Thiel 2018-07-19 08:56:15 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Katarzyna Thiel 2018-07-19 08:55:44 dodanie dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Katarzyna Thiel 2018-07-18 13:12:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Katarzyna Thiel 2018-07-18 13:11:15 edycja dokumentu
Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie. Katarzyna Thiel 2018-07-18 13:10:32 edycja dokumentu
Samorządy Zespół Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-07-18 13:09:55 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż wyposażenia do sali gimnastycznej w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-07-17 14:11:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/394/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:44:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/393/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:42:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/392/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:40:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:33:53 dodanie dokumentu
Protokół z LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 29 czerwca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:30:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2018-07-13 13:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/370/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:20:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:14:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-07-11 11:18:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gniewino maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Katarzyna Thiel 2018-07-11 11:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:51:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:49:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/382/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:45:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:40:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 8/1, 45/29, 49, 50/1, 51/1, w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-10 11:55:44 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.Budowa domów sołeckich (świetlic wiejskich ) w miejscowości Czymanowo i Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-07-10 10:54:51 edycja dokumentu
Protokół z L sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 7 czerwca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:37:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/389/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino na rzecz Skarbu Państwa - w związku z odwołaniem darowizny. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:35:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/388/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:33:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/383/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:27:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Katarzyna Thiel 2018-07-06 13:13:17 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIEGOWY. Katarzyna Thiel 2018-07-06 10:26:04 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na rzecz dotychczaowych dzierżawców: części działki nr 384/4 o powierzchni 10.026 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-04 14:02:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.Budowa domów sołeckich (świetlic wiejskich ) w miejscowości Czymanowo i Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-06-29 14:47:05 dodanie dokumentu
Informacja i obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Katarzyna Thiel 2018-06-28 12:36:39 edycja dokumentu
Informacja i obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Katarzyna Thiel 2018-06-28 12:35:42 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2018-06-26 13:14:56 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 42/7 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Chynowie. Katarzyna Thiel 2018-06-26 13:07:27 dodanie dokumentu