Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym przez Wójta Gminy Gniewino postanowieniu odstępującym od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko.Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.07.2017r. Katarzyna Thiel 2017-07-12 12:47:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym postanowieniu odwieszającym wszczęte na wniosek Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250-Gniewino z dnia 06.12.201r. postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.07.2017r. Katarzyna Thiel 2017-07-12 10:52:05 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do do zbycia, działki nr 36/1, 36/2, 36/3, obręb Chynowie. Katarzyna Thiel 2017-07-07 09:49:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla robót budowlanych, wykonanie których zapewni całoroczne użytkowanie budynku "Stolemowej Groty" w miejscowości Nadole, na działkach nr 35/1 i 33/3. Katarzyna Thiel 2017-07-07 09:42:13 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, część działki nr 78/5 w obrębie Strzebielinko. Katarzyna Thiel 2017-07-06 11:54:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-07-04 10:30:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-07-04 10:30:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-07-04 10:30:13 dodanie dokumentu
Remont elewacji ścian budynku Samorządowego Zespole Szkół w Kostkowie Danuta Gacek 2017-07-03 10:51:23 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2017-06-29 09:08:47 dodanie dokumentu
Kontakt Katarzyna Thiel 2017-06-29 09:05:20 dodanie dokumentu
Remont pomieszczeń i dachu w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie Danuta Gacek 2017-06-28 12:13:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Katarzyna Thiel 2017-06-28 11:13:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-06-28 11:09:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Gniewino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Katarzyna Thiel 2017-06-28 11:07:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. Katarzyna Thiel 2017-06-28 10:58:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-06-28 10:55:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-06-28 10:51:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-06-28 10:47:31 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 16 maja 2017 r. Katarzyna Thiel 2017-06-27 13:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2017-06-26 11:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. Katarzyna Thiel 2017-06-26 11:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2016. Katarzyna Thiel 2017-06-26 11:08:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2016. Katarzyna Thiel 2017-06-26 11:05:57 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, część działki nr 17/41 w obrębie Strzebielinko. Katarzyna Thiel 2017-06-23 13:12:22 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do do zbycia, działka nr 36/6 , położona w obrębie geodezyjnym Kostkowo. Katarzyna Thiel 2017-06-23 11:55:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do do wynajęcia na okres do lat 5, pomieszczenie garażowe Nr 3 znajdujące się w budynku nr 2 przy ul. Nowej, na działce nr 385/1 w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-06-23 11:53:29 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do do wynajęcia na okres do lat 5, pomieszczenie garażowe Nr 3 znajdujące się w budynku nr 2 przy ul. Nowej, na działce nr 385/1 w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-06-23 11:52:52 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, część działki nr 42/2 w obrębie Salino, część działki nr 74 w obrębie Rybno. Katarzyna Thiel 2017-06-21 12:58:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do do zbycia: działka nr 57/38 w obrębie geodezyjnym Salinko w trybie przetargu, udział 2/1000 części działki nr 369/17 w obrębie geodezyjnym Gniewino, przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Katarzyna Thiel 2017-06-21 12:53:30 dodanie dokumentu
Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Gniewino Danuta Gacek 2017-06-19 14:00:24 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wraz z PIT za 2016r. Katarzyna Thiel 2017-06-13 11:11:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Gniewino składane w terminie do 30 kwietnia 2017r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016r Katarzyna Thiel 2017-06-13 11:10:35 dodanie dokumentu
Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Gniewino Danuta Gacek 2017-06-09 13:11:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/273/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Katarzyna Thiel 2017-06-09 11:12:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/272/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Strzebielinko w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Katarzyna Thiel 2017-06-09 11:09:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Katarzyna Thiel 2017-06-09 11:07:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2017-06-09 10:57:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-06-09 10:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów leczenia i leków oraz kosztów opału i dogrzania mieszkania. Katarzyna Thiel 2017-06-09 10:54:22 dodanie dokumentu